• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ochrona przeciwpożarowa lasu

Szczegóły
Kod P_OPL
Jednostka organizacyjna Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Obsługa rekrutacji
rekrutacja@apoz.edu.pl

Obsługa administracyjna
mkot@apoz.edu.pl

Obsługa finansowo-księgowa
jmucha@apoz.edu.pl
Adres WWW https://apoz.edu.pl/kandydat/ksztalcenie-cywilne/studia-podyplomowe/ochrona-przeciwpozarowa-lasu/
Wymagany dokument
 • WYŻSZE
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.08.2023 15:00 – 21.02.2024 23:59)

 CEL STUDIÓW

Studia organizowane są we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu ochrony polskich lasów przed pożarami. W programie studiów szczególny nacisk położony jest na podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych w dziedzinach organizacyjnych, zwiększających bezpieczeństwo i ochronę w lasach.

Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponować wiedzą pozwalającą na racjonalne planowanie i organizowanie ochrony przeciwpożarowej oraz rozumienie problemów związanych z pożarami lasu.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia są dedykowane dla osób:

 • posiadających wykształcenie wyższe;
 • zaangażowanych w dziedzinach organizacyjnych, zwiększających bezpieczeństwo i ochronę w lasach;
 • zajmujących się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, organizacją infrastruktury leśnej;
 • wszystkich zainteresowanych zagadnieniami zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu.

  

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent:

 • posiada rozbudowaną wiedzę z zakresu przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej przyrody;
 • zna organizację i prawne podstawy działalności podmiotów sprawujących ochronę przeciwpożarową w lasach;
 • zna wytyczne i wymagania unijne oraz międzynarodowe dotyczące ochrony przeciwpożarowej lasu;
 • posiada wiedzę dotyczącą odpowiedzialności prawnej dotyczącej ochrony przeciwpożarowej lasu;
 • zna czynniki sprzyjające powstawaniu pożaru lasu;
 • ma poszerzoną wiedzę na temat fizykochemii spalania;
 • zna doświadczalne metody oznaczania: temperatury zapłonu, temperatury samozapłonu, granic wybuchowości, szybkości wydzielania ciepła;
 • zna metody prognozowania zagrożenia pożarowego lasu;
 • zna metody klasyfikacji zagrożenia pożarowego lasu;
 • posiada wiedzę dotyczącą przyczyn pożarów lasu i stosowanych kwalifikacji;
 • posiada wiedzę dotyczącą szacowania strat w drzewostanie oraz ekosystemie leśnym;
 • posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą interpretacji pojęć: pożar jako zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób, zagrożenie dla mienia w wielkich rozmiarach;
 • ma wiedzę o organizacji dojazdów pożarowych, linii podziału przestrzennego oraz zaopatrzeniu w wodę w lasach;
 • ma wiedzę na temat organizacji rozmieszczenia infrastruktury przeciwpożarowej dla wybranego obszaru leśnego;
 • posiada wiedzę na temat organizacji i przygotowania terenu do działań gaśniczych;
 • ma wiedzę o technikach teledetekcji stosowanych w ochronie przeciwpożarowe lasu;
 • posiada podstawową wiedzę na temat analiz przestrzennych oraz struktury LMN i danych udostępnianych przez Lasy Państwowe wykorzystywanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej lasu;
 • zna podstawy prawne dotyczące Planu Urządzania Lasu;
 • ma wiedzę na temat samolotów i śmigłowców wykorzystywanych do gaszenia pożarów lasu;
 • ma wiedzę na temat koordynacji działań gaśniczych z udziałem statków powietrznych;
 • ma wiedzę na temat taktyki użycia statków powietrznych;
 • ma podstawową wiedzę na temat prawa lotniczego;
 • ma wiedzę o stosowanym leśnym sprzęcie przeciwpożarowym wykorzystywanym w ochronie przeciwpożarowej lasu;
 • posiada wiedzę na temat środków gaśniczych, którymi dysponuje ochrona przeciwpożarowa oraz zna ich właściwości i zakres stosowania;
 • zna doświadczalne metody badania zdolności do wnikania wody i roztworów wodnych w materiały grupy A, wpływu wilgotności materiału na zdolność do zwilżania przez wodę i roztwory, własności pian ciężkich i średnich wytwarzanych na laboratoryjnym stanowisku;
 • ma wiedzę na temat organizacji łączności podczas akcji gaśniczych;
 • posiada wiedzę w zakresie modelowania pożarów;
 • ma wiedzę na temat zabezpieczenia logistycznego akcji ratowniczo-gaśniczych;
 • ma wiedzę na temat metod, wariantów, form oraz taktyki działania podczas pożarów lasu;
 • ma wiedzę na temat organizacji akcji ratowniczej;
 • zna kompetencje i zadania jednostek organizacyjnych wojska i Lasów Państwowych w zakresie ochrony zasobów leśnych;
 • ma wiedzę na temat sporządzania analiz dużych pożarów lasu;
 • umie ocenić zagrożenie pożarowe lasu;
 • potrafi redagować spójną i logiczną wypowiedź z wykorzystaniem poprawnej terminologii zawodowej;
 • potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie;
 • potrafi sporządzić Plan Urządzania Lasu w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej;
 • umie oszacować straty w drzewostanie powstałe na skutek pożaru lasu;
 • umie ocenić, zweryfikować, zaplanować rozmieszczenie infrastruktury przeciwpożarowej dla wybranego obszaru leśnego;
 • mie wykonać specyfikację do systemu wykrywania pożaru;
 • umie zaprojektować elementy ochrony przeciwpożarowej lasu;
 • jest przygotowany do podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych i prawnych;
 • umie rozpoznać źródła zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego lasu;
 • umie dobrać siły i środki do zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu;
 • umie rozpoznać rodzaje statków powietrznych;
 • potrafi korzystać z sieci radiowej na potrzeby organizacji akcji gaśniczych;
 • umie zidentyfikować ślady pożarowe i zweryfikować hipotezy powstania pożaru lasu;
 • umie dobrać środki gaśnicze;
 • ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działań;
 • rozumie, że musi postępować zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki;
 • potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy;
 • w sposób asertywny reaguje na próby lekceważenia zagrożeń;
 • zna następstwa w świetle obowiązującego prawa w aspekcie ochrony przeciwpożarowej lasu;
 • ma świadomość istoty podejmowania działań zapobiegawczych poprawiających bezpieczeństwo lasów przed pożarami;
 • rozumie potrzebę współdziałania w ramach grupy przy realizacji określonych celów;
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrafi określić kierunki dalszego kształcenia.

 


PROCES REKRUTACJI

 • Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).
 • Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na szkolenie,
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj szkolenia.
 • Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

WARUNKI REKRUTACJI 

Wróć na stronę internetową APoż po więcej informacji na temat warunków rekrutacji na studia podyplomowe "Ochrona Przeciwpożarowa Lasu".