• zaloguj się
 • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie i zobowiązanie kandydata

 1. Przyjmuję do wiadomości, że rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie danych przekazywanych drogą elektroniczną oraz biorę pełną odpowiedzialność za przekazane podczas rejestracji dane niepełne, błędne lub fałszywe, a także za wynikające z tego skutki, w tym możliwe w takiej sytuacji skreślenie z listy przyjętych.
 2. Przyjmuję do wiadomości, że Akademia Pożarnicza nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.
 3. Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego, w szczególności dotyczące terminów, warunków postępowania rekrutacyjnego oraz warunków dokonania wpisu będą mi przekazywane za pośrednictwem systemu. Zobowiązuję się do bieżącego odczytywania tych informacji oraz ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.
 4. Jeżeli zostanę zakwalifikowana / zakwalifikowany do przyjęcia, zobowiązuję się dotrzymać wszystkich warunków rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że ich niedotrzymanie jest traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia.
 5. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Akademii Pożarniczej o wszelkich zauważonych błędach we wprowadzonych przeze mnie danych lub o wykrytych nieprawidłowościach w pracy systemu oraz o otrzymywanych za jego pośrednictwem błędnych informacjach poprzez kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@apoz.edu.pl.

 

Ważna informacja:

Do rejestracji na studia nie jest konieczne podanie wszystkich danych (dane wymagane oznaczono -  * ). Nie jest również wymagana akceptacja zdjęcia.

W przypadku studiów jednolitych magisterskich dla strażaków w służbie kandydackiej, wystarczy że w zakładce "WYKSZTAŁCENIE" wybierzesz poziom wykształcenia, np. "WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE" lub „WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE” i klikniesz przycisk "DODAJ DOKUMENT", a następnie uzupełnisz pola:

 • rodzaj dokumentu (np. „nowa matura”),
 • rok uzyskania dokumentu (np. 2024),
 • kraj wydania (np. Polska).

Po zapisaniu dokumentu, należy zaznaczyć przedmioty, z których zdawany będzie egzamin maturalny w opcji "edytuj wyniki egzaminów".

W przypadku matur sprzed roku 2024, należy wprowadzić wszystkie dane dotyczące matury wraz ze skanem dokumentu.

 pozwoli to na dokonanie zgłoszenia rekrutacyjnego.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej z siedzibą w Warszawie, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa.
 2. W Akademii Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony danych, adres: 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54, e-mail: iod@apoz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe, podane w formularzu rekrutacyjnym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia, a w przypadku przyjęcia Pani / Pana na studia na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów w Akademii Pożarniczej w Warszawie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania są: w związku z postępowaniem rekrutacyjnym –przepisy art. 6 ust.1 pkt c) i e) RODO, w związku z wykorzystywaniem danych osobowych w celu rozszerzenia funkcjonalności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej o funkcję nośnika biletów komunikacji miejskiej i karty parkingowej –przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: w przypadku, gdy nie zostanie Pani / Pan przyjęta/-y na studia, przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, tj. przeprowadzenia rekrutacji na studia, maksymalnie przez okres 1 roku od prawomocnego zakończenia postępowania odwoławczego dotyczącego procesu rekrutacji, w przypadku przyjęcia na studia przez okres realizacji toku studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji
  i będą przechowywane przez 50 lat.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie Pani / Pana w procesie rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych oraz adresów elektronicznych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia i umieszczania ich w bazie danych APoż w Warszawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Osoba wyrażająca zgodę ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.