• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ochrona Ludności, Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe

Szczegóły
Kod P_OLOCiZK
Jednostka organizacyjna Akademia Pożarnicza
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Obsługa rekrutacji
rekrutacja@apoz.edu.pl

Obsługa administracyjna
wtomaszewska@apoz.edu.pl

Obsługa finansowo-księgowa
jmucha@apoz.edu.pl
Adres WWW https://apoz.edu.pl/kandydat/ksztalcenie-cywilne/studia-podyplomowe/ochrona-ludnosci-obrona-cywilna-i-zarzadzanie-kryzysowe/
Wymagany dokument
 • WYŻSZE
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

CEL STUDIÓW

Głównym celem studiów jest przygotowanie specjalistów do wykonywania zadań związanych z ochroną ludności, obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym w sektorze publicznym.

Największy nacisk położono na praktykę, w tym na rozwijanie kwalifikacji oraz kompetencji umożliwiających wykonywanie złożonych i wzajemnie powiązanych zadań zarządczych i wykonawczych na płaszczyznach ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Zwrócono przy tym uwagę na zrozumienie istoty zagrożeń mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowej i kryzysu (również w świetle efektu kaskadowego rozwoju tych zagrożeń).

Podczas prowadzonych zajęć zostaną omówione wybrane, aktualne regulacje prawne, a także aspekty organizacyjne i operacyjne, pozwalające słuchaczom przygotować się do efektywnego prowadzenia działań ochronnych względem ludzi, mienia i środowiska w złożonych warunkach funkcjonowania państwa i społeczności międzynarodowej, zgodnie ze współczesną koncepcją ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe są dedykowane osobom chcącym usystematyzować, uzupełnić i poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Wymienia się wśród nich:

 • decydentów administracji publicznej (przedstawicieli ministerstw, wojewodów, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast);
 • przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Sił Zbrojnych RP;
 • osoby pracujące w komórkach odpowiedzialnych za sprawy ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 • w komórkach organizacyjnych w urzędach administracji publicznej;
 • a także osoby dopiero planujące swoją karierę zawodową związaną z ochroną ludności, obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym. 

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • studia organizuje i prowadzi Akademia Pożarnicza w formie niestacjonarnej;
 • program studiów obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych;
 • studia trwają dwa semestry;
 • rozkład zajęć, formę i terminy zjazdów ustala organizator studiów podyplomowych;
 • studia są odpłatne.

  


PROCES REKRUTACJI

 • Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.apoz.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).
 • Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do:
  • założenia konta w systemie IRK oraz uzupełnienia wymaganych danych, niezbędnych do zapisu na szkolenie,
  • dokonania zapisu na wybrany z oferty rodzaj szkolenia.
 • Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

WARUNKI REKRUTACJI 

Wróć na stronę internetową APoż po więcej informacji na temat warunków rekrutacji na studia podyplomowe "Ochrona Ludności, Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe".