• zaloguj się
 • utwórz konto

Kursy i szkolenia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej w formule e-learning

Szczegóły
Kod S_eSIOP
Jednostka organizacyjna Akademia Pożarnicza
Poziom kształcenia kursy i szkolenia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 tygodnie
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@apoz.edu.pl
Adres WWW https://kursy-szkolenia.sgsp.edu.pl/?page_id=1472
Wymagany dokument
 • WYŻSZE
 • MATURY
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Kursy i szkolenia
  Tura 3 (20.09.2023 09:00 – 31.10.2023 23:59)

 CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie osób do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej poprzez aktualizację wiedzy.

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób, które w zakładach pracy odpowiadają za ochronę przeciwpożarową, do właścicieli budynków, obiektów budowlanych lub terenów bądź ich zarządców oraz do właścicieli zakładów pracy, na których ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej oraz osób zajmujących się szkoleniami z zakresu BHP, w programie których występują zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie składa się z 15 bloków tematycznych i bloku organizacyjnego. W ciągu 20 dni sukcesywnie udostępniane będą na platformie e-learningowej APoż treści wykładów wraz z ćwiczeniami, będą one dostępne dla słuchaczy do zakończenia szkolenia. Słuchacze otrzymają ponadto opiekę mentorską poprzez narzędzia komunikowania: forum i MS TEAMS lub JITSII.

W ostatnim dniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin online poza siedzibą Akademii w czasie rzeczywistym (godzina rozpoczęcia egzaminu zostanie podana najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem szkolenia), na komputerach uczestników szkolenia, z udziałem Komisji Egzaminacyjnej czuwającej nad przebiegiem egzaminu na odległość oraz jego rejestracji i zapisem wyników egzaminu w systemie Platformy e-learningowej APoż.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia został opracowany przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 24 maja 2021 r.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu szkolenia słuchacz powinien:

 • w sferze poznawczej:
  • opisywać organizację ochrony przeciwpożarowej,
  • omawiać obowiązki osób fizycznych, osób prawnych, organizacji lub instytucji w zakresie zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zagrożeniom,
  • wyjaśniać zachowanie się materiałów i konstrukcji budowlanych podczas pożarów,
  • omawiać zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
  • przedstawiać zasady ewakuacji ludzi i mienia,
  • wyjaśniać zastosowanie, zasady konserwacji oraz przeglądów urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
  • tłumaczyć przyczyny powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólne zasady gaszenia pożarów,
  • opisywać rodzaje, właściwości oraz możliwości zastosowania środków gaśniczych,
  • omawiać zasady przeprowadzania kontroli spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej,
 • w sferze praktycznej:
  • organizować i prowadzić szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • dobierać i rozmieszczać znaki bezpieczeństwa,
  • dobierać i rozmieszczać gaśnice,
  • sporządzać i prowadzić dokumentację przeciwpożarową, w tym instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,
  • przygotowywać i przeprowadzać ewakuację oraz przygotowywać ćwiczeniaz zakresu praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji,
  • oceniać zagrożenie pożarowe na podstawie zachowania się materiałów w środowisku pożarowym,
  • przygotowywać budynek, obiekt budowlany i teren do klęski żywiołowej i innego miejscowego zagrożenia,
 • w sferze motywacyjnej, mieć ukształtowane postawy:
  • odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych osób,
  • odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń ratowniczych,
  • realizować, na zlecenie właściciela/zarządcy/użytkownika budynku/obiektu budowlanego/terenu, czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

UPRAWNIENIA ABSOLWENTA

Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia, zgodne z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej (obowiązujące przez okres 5 lat).

 

TERMINARZ

edycja rozpoczęcie rekrutacji zakończenie rekrutacji termin szkolenia
eSIOP-7 15.08.2023 04.09.2023 (lub do wyczerpania miejsc) 18.09 - 06.10.2023
eSIOP-8 05.09.2023 19.09.2023 (lub do wyczerpania miejsc) 30.10 - 17.11.2023
eSIOP-9  20.09.2023 31.10.2023 (lub do wyczerpania miejsc)  23.11 - 11.12.2023 

 

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • warunkiem dostępu do konta użytkownika założonego na platformie e-learningowej APoż jest dokonanie przez osobę zakwalifikowaną na szkolenie wpłaty na podane konto bankowe (nie będzie konieczności wysyłania potwierdzenia płatności) oraz przesłanie wymaganych dokumentów
 • uczestnik szkolenia otrzyma login i hasło do konta, na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia, zaś dostęp do e-kursów od dnia jego rozpoczęcia
 • warunkiem dopuszczenia do egzaminu i wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest przedstawienie do wglądu oryginału dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (podczas zajęć w siedzibie APoż)

 

 OPŁATY

 • Koszt: 1 600,00 (opłata zwolniona z podatku VAT)
 • Termin: ...
 • Numer konta: zostanie podany w zakładce „Płatności” w indywidualnym koncie kandydata, po złożeniu zgłoszenia rekrutacyjnego
 • FV: Akademia Pożarnicza będzie przesyłać faktury VAT drogą elektroniczną po dokonaniu opłaty za szkolenie; FV proforma zostaną wysłane na podany adres e-mail do osób, które zaznaczą w e-formularzu zgłoszeniowym, że potrzebują ww. faktury

 

 W KOSZTACH SZKOLENIA

 • dostęp 24 h/dobę do treści dydaktycznych, multimedialnych materiałów dydaktycznych i ćwiczeń oraz literatury na platformie e-learningowej przez pełny okres trwania szkolenia
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • opieka nauczycieli offline
 • ćwiczenia w formie stacjonarnej
 • wyjazd do zakładu pracy w ramach ćwiczeń
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

PODSTAWY PRAWNE

 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

 


 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej zobowiązany będzie złożyć komplet dokumentów:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej - dokument należy wczytać do systemu IRK w sekcji "Wykształcenie" (oryginał dokumentu należy przestawić do wglądu w siedzibie SGSP w wyznaczonym terminie),
  • formularz zgłoszeniowy wygenerowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) - dokument własnoręcznie podpisany należy wczytać do systemu IRK.